MEDDELANDE TILL INVESTERARE
28 april, 2022

Poströsta inför bolagsstämman den 27 maj 2022

https://app.verified.eu/web/postrosta2022/?source=zenergy27maj

Genom att klicka på länken ovan kan aktieägare i Zenergy AB (publ), org.nr 556796-2260 (’Bolaget’) anmäla sig och poströsta inför bolagsstämman den 27 maj 2022, som hålls utan fysisk närvaro.

I formuläret kan du rösta Ja eller Nej, välja att Avstå från att rösta eller begära att frågan Bordläggs, innebärande att beslutet skjuts upp till en så kallad fortsatt bolagsstämma. Sådan fortsatt bolagsstämma får inte vara en ren poströstningsstämma och ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

Formuläret måste fyllas i och skickas in senast den 26 maj 2022. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Skickas fler än ett formulär in kommer endast det senaste att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär samt formulär utan giltiga behörighetshandlingar kan komma att lämnas utan avseende.

Observera att aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste omregistrera aktierna i eget namn. Instruktioner om detta finns i kallelsen.