MEDDELANDE TILL INVESTERARE
25 februari, 2022

Bokslutskommuniké avseende 2021

Zenergy Q4 rapport 2021Ladda ner

Zenergy AB (publ.) (”ZENZIP B”) offentliggör härmed bokslutskommuniké avseende 2021. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.zenergy.se). 

VD-kommentar till fjärde kvartalet 2021

Fjärde kvartalet har varit händelserikt, nytt ledarskap, nya processer för att effektivisera och utnyttja alla fördelar med att bygga industriellt. Kvartalet avslutas med goda framtidsutsikter.

Vi startade kvartalet med nytt ledarskap och flera nya processer för att effektivisera och utnyttja alla fördelar med att bygga industriellt. Vi har anpassat produkten efter produktionsmöjligheterna, förbättrat och förändrat arbetssättet med kalkylunderlag vilket ger oss nya möjligheter i affärssystemet.

Förändringen ger oss möjligheten att följa processer i realtid, och därigenom ha möjligheten att agera för att säkerställa kvalité och lönsamhet.

Vid kvartalets utgång, vilket får ses som en kort period, är vår bedömning att vidtagna åtgärder har fått stort genomslag i våra processer och att vi upplever en avsevärd skillnad i kvalité och lönsamhet på kvartalets producerade moduler.

Årets omsättning är huvudsakligen relaterad till två bostadsprojekt i Stockholm och ett till Gotland, som har beskrivets i tidigare rapporter. Dessa projekt har belastat bolaget med stora kostnader, vilket resulterat i förändringar i organisationen samtidigt som vi förändrar affärsmodellen.

Under fjärde kvartalet har vi ökat närvaron på marknaden och för dialoger och diskussioner gällande flerbostadshusprojekt. Betydande delen av offerstocken domineras nu av radhus och parhusprojekt.

Under kvartalet ser vi också ett ökat intresse kring våra entreprenadbodar, vilket är glädjande nyheter.

Efter perioden har vi inlett förhandlingar med våra kunder om nya betalningsplaner som för oss blir mer gynnsamma ur ett kassaflödesperspektiv, som framgår i kommentarerna av bolagets finansiella utveckling.

Tillsammans ser vi positivt på verksamheten och framtiden, och med ovan förändringar och förbättringar är målsättningen att vända blad, stå väl rustade för 2022, med nytt ledarskap, nya processer och inte minst med erfarenheter från levererade projekt.

” Tillsammans bygger vi för framtiden”

Väl mött,

Martin Karlsson, VD

Zenergy AB (publ)