MEDDELANDE TILL INVESTERARE
7 oktober, 2021

Kallelse till Extra Bolagsstämma 2021-10-26

Aktieägarna i Zenergy AB, 556796-2260, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdag den 26 oktober 2021.

Mot bakgrund av rådande pandemi och risken för spridning av Covid-19 har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer således inte att äga rum.

Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs på bolagets hemsida, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställd.

Aktieägare poströstar genom att använda följande länk och där följa instruktionerna: https://postrosta.web.verified.eu/?source=zenergy26okt

Poströstningen är öppen till och med 25 oktober 2021 och genomförs i samarbete med www.poströsta.se.

Zenergy AB – Kallelse till extra bolagsstämma 2021-10-26Ladda ner