MEDDELANDE TILL INVESTERARE
6 maj, 2021

Kommuniké från årsstämman 2021 i Zenergy AB

Kommuniké från årsstämman 2021 i Zenergy AB

Mot bakgrund av rådande pandemi, risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster genomfördes årsstämman, i Zenergy AB, org.nr 556796-2260, den 6 maj 2021 utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövade sin rösträtt genom förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet
Vid årsstämman fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen
och koncernbalansräkningen för 2020. Årsstämman beviljade envar av styrelseledamöterna och respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Beslut om disposition
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att balansera till stämmans förfogande stående medel i ny räkning. Ingen utdelning ska ske.

Styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisor
Styrelsen ska bestå av fem bolagsstämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Johan Lind, Fredrik Ståhl, Peter Stråhle, Henrik Häggkvist och Pontus Eklind. Pontus Eklind valdes till styrelsens ordförande.
Årsstämman beslutade om omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Christer Johansson, Jönköping, kommer kvarstå som huvudansvarig revisor.

Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisor
Årsstämman beslutade att inget styrelsearvode ska utgå till styrelsens ledamöter. Stämman beslutade att Pontus Eklind istället för styrelsearvode ska erhålla teckningsoptioner genom en riktad nyemission enligt nedan.
Årsstämman beslutade även att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade att anta en ny bolagsordning med några redaktionella förändringar samt införa en ny paragraf genom vilken styrelsen i förhållande till bolagsstämmor tillåts att samla in fullmakter och besluta om att poströstning ska vara tillåten.

Beslut om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet
Årsstämman beslutade att minska bolagets aktiekapital med ca 46,1 MSEK för avsättning till fritt eget kapital och därigenom även anta en ny bolagsordning, som utöver ovan, innebär sänkta gränser för högsta och lägsta aktiekapital till lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor. Minskningen innebär en sänkning av aktiens kvotvärde från dagens 0,22 öre (cirka) till 0,01 öre (cirka). Beslutet om minskning, och indirekt även ändring av bolagsordningen, i enlighet med beslutsförslaget avseende punkt 15 på dagordningen förutsätter tillstånd av Bolagsverket eller, i tvistiga fall, Jönköpings tingsrätt.

Riktad emission av teckningsoptioner till styrelseledamot
Årsstämman beslutade om en riktad nyemission av högst 1 300 000 teckningsoptioner av serie B med rätt till teckning av nya B-aktier i bolaget till styrelseledamot Pontus Eklind. Varje teckningsoption ger rätt att tidigast 6 maj 2024 teckna en ny B-aktie i bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs per aktie uppgående till 120 procent av den volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på Spotlight under perioden från och med den 8 april 2021 till och med den 29 april 2021, dock lägst aktiens kvotvärde, ett belopp som fastställts till 0,52 öre. Noterades att Pontus Eklind inte deltog i beslutet.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett
eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av A eller B aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler berättigande till teckning av A och/eller B aktier. Syftet med bemyndigandet är att skapa flexibilitet för styrelsen vid kapitalanskaffning och vid upptagande och säkerställande av lån.

För mer information kontakta: Urban Stenevi – VD
Zenergy AB
E-post: Urban.Stenevi@zenergy.se

Om Zenergy

Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens.

Handelsbeteckningen för aktien på Spotlight Stockmarket är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589. Zenergy AB, Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36 121 340, info@zenergy.se, www.zenergy.se