MEDDELANDE TILL INVESTERARE
8 april, 2021

Kallelse till årsstämma 2021

Aktieägarna i Zenergy AB, 556796-2260, kallas härmed till årsstämma torsdag den 6 maj 2021.

Mot bakgrund av rådande pandemi, risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer således inte att äga rum.

Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs på bolagets hemsida, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställd.

Aktieägare poströstar genom att använda följande länk och där följa instruktionerna: https://postrosta.web.verified.eu/?source=zenergy

Poströstningen är öppen till och med 5 maj 2021 och genomförs i samarbete med www.poströsta.se.


Kallelse till årsstämma
Förslag till ändrad bolagsordning
Beslutsförslag teckningsoptionsprogram
Fullmaktsformulär