MEDDELANDE TILL INVESTERARE
26 februari, 2021

Bokslutskommuniké Januari – december 2020

Koncernen, belopp i KSEKQ4 2020Q4 201920202019
Rörelsens intäkter
38 874352845 58821 713
Resultat för perioden-4 340-4 316-15 758-6 710
Balansomslutning89 53877 69889 53877 698
Soliditet36,2%62,0%36,2%62,0%
Likvida medel13 87922 60613 87922 606
Resultat per aktie, kr-0,020,02-0,07-0,03

Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet

Defigo AB avropar ytterligare 3 villor av Zenergy till ett värde om ca 4,5 MSEK
Den 22 oktober meddelade Zenergy att Defigo AB, genom TG Entreprenad AB, avropat ytterligare tre villor av Zenergy till ett värde om ca 4,5 MSEK. Försäljningen sker inom ramen för ett samarbetsavtal om mindre och mellanstora standardiserade villor som parterna ingick i november 2019. Det aktuella området i Trosa kommun har totalt 10 tomter i pågående försäljning och ytterligare 4 villor väntas avropas innan området är slutsålt.

Bygglov erhållet för tidigare kommunicerat avtal med Stjärnhöken
Den 11 november meddelade Zenergy att bygglov har erhållits i det avtal som bolaget tidigare tecknat med Stjärnhöken Holding AB. Avtalet omfattar uppförandet av 17 bostäder i Mörtnäs, Värmdö kommun, och uppgår till ett värde om ca 30 MSEK. I och med att bygglovet blivit beviljat har parterna skrivit ett bindande avtal för produktion och uppförande av bostäderna med start under Q1 2021.

Affären med Pansanté hävs efter konkurs
Den 14 december meddelade Zenergy att konkursen i Pansanté innebär att det sedan tidigare ingångna avtalet mellan Zenergy och Pansanté om leverans av serieproducerade ZIP-element främst anpassade för modulärt uppbyggda sjukhus nu har hävts. Zenergy har varken genomfört några investeringar eller haft några kostnader med koppling till med avtalet.

Bygglov erhållet för tidigare kommunicerat avtal med Gotlandskronan
Den 16 december meddelade Zenergy att bygglov erhållits i det avtal som bolaget tidigare tecknat med Gotlandskronan. Avtalet omfattar uppförandet av 16 lägenheter i Visby kommun, till ett värde om ca 13 MSEK. I och med att bygglovet blivit beviljat har parterna skrivit ett bindande avropsavtal för produktion och uppförande av bostäderna med start och leverans i Q2 2021.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

VD-kommentar till fjärde kvartalet 2020

Fjärde kvartalet blev en tuff period för vår organisation. Vi startade både projektering och produktion av flerbostadshus och enfamiljshus. Gotlands- projektet gav inte kalkylerad vinst främst pga. förseningsvite. Vi har också arbetet med att bygga upp organisationen med behövlig kompetens.

Urban Stenevi
VD Zenergy AB

Avtalet med Pansanté som vi haft goda förhoppningar om fick vi tyvärr säga upp då bolaget sattes i konkurs. Det beror enligt uppgift på interna meningsskiljaktigheter kring bolagets framdrift. Det tycker vi givetvis är tråkigt eftersom vi har haft en god dialog med Pansanté under hösten. Trots covid-19-pandemin upplevde vi att de var nära att komma i mål med sin finansiering som skulle ha möjliggjort det första steget i vår gemensamma affär. Av resursskäl har vi inte kunnat jobba på flera parallella spår med att utveckla vårt ZIP-element som ett eget affärsområde. Detta gör det avslutade avtalet med Pansanté till ett bakslag för oss, men vi är redan igång med andra spår för att utveckla ZIP-elementen som ett eget affärsområde. Jag hoppas kunna ge mer information om detta i nästa kvartalsrapport.

Som jag tidigare nämnt har vi även jobbat en hel del med resursförstärkning i form av rekrytering av projektledare och byggnadsingenjör. Det är viktiga roller som behövs internt för att få en väl fungerande process inom våra projekt. Att som hittills förlita sig på extern konsulthjälp är bra för att kapa arbetstoppar, men för att bli effektiva och leverera en optimal Zenergy-produkt behöver vi ha en grundbemanning där vi alla tillsammans ser till att driva framgångsrika och vinstgivande projekt.

På offertsidan finns flera långt gångna diskussioner med intressanta parter både inom flerbostadshus och gruppbyggda parhus. Att komma i mål med affärer är dock tidskrävande och covid-19-pandemin har försvårat den processen då det har varit svårt att få till möten för att visa upp vår produkt. Det är ändå glädjande att vi får förhållandevis många förfrågningar, och de tre externa säljresurser som är knutna till bolaget har flertalet affärer på gång. Jag ser positivt på våra möjligheter att presentera nya order framöver baserat på nuläget inom dessa pågående säljprocesser.

I fabriken har det varit mer än full fart. Under perioden har vi haft projekt igång till TG11 som avser enbostadshus, och vi har även tillverkat radhus åt BRF Trädgårdstäppan. Sen projekteringsstart ledde till en stor ökning av antalet resurser i produktionen, och mot slutet av året var vi tre gånger så många personer i produktionen som i somras. Det ställer stora krav på logistikflödet vad gäller såväl inkommande material som den interna logistiken. Det har med andra ord varit en viktig och lärorik period som kommer att ligga till grund för ett väl fungerande flöde i fabriken. God lönsamhet skapas av repetitiva processer med få varianter av moduler samt en hög färdigställandegrad.

Att vi ännu ett år gör ett så pass svagt resultat är naturligtvis inget vi är stolta över. Vårt absoluta huvudfokus efter rekonstruktionen har varit och är att omvandla Zenergy till ett starkt och välmående företag, men det finns ingen ”quick fix” för att nå dit. Tack vare de affärer vi ändå har kontrakterat så finns det goda chanser att nå lönsamhet under 2021, och det jobbar vi hårt för. Vår produkt är enormt stark med många fördelar. Det vi måste göra är att paketera den på ett bra sätt och tillsammans med en eller flera samarbetspartners bearbeta en traditionsbunden byggbransch som gärna håller fast i system som har funnits i decennier.

Urban Stenevi, VD Zenergy AB (publ)

Zenergys vision

Zenergys vision är att skapa smarta, energieffektiva och hållbara bostäder som går snabbt att producera och som håller hög kvalitet. Byggnaderna erbjuder olika fasadgestaltning och effektiv inredning. Tillsammans med arkitekter, byggnadsingenjörer samt fastighetsutvecklare har vi tagit fram attraktiva boendekoncept i modulär arkitektur som på allvar utmanar det traditionella bostadsbyggandet. Zenergys produkter fungerar utmärkt som både permanenta och tillfälliga bostäder men är även lämpliga som kontor, skolor, äldreboenden entreprenadenheter etc.

Affärsmodell och fastighetskoncept

Vi ligger med andra ord helt rätt i tiden med vårt koncept som vi kallar modulär arkitektur.

Inom Zenergy arbetar vi med fyra (4) parallella affärsområden som alla använder sig av bolagets patenterade ZIP-Element. Zenergy ZIP-Bostäder är fullt tillgänglighetsanpassade enligt BBR-krav. Enheterna byggs i varierande storlekar beroende på behov och är stapelbara i flera våningar. Bolaget har en ambition att så långt det är möjligt arbeta med bl.a Svanen-märkta material och produkter. Som ett led i det pågående arbetet med att öka standardiseringen inom bolagets koncept utvecklas två typhus som baseras på endast två olika plattformar med samma bredd. De kan även med fördel kombineras med varandra. Genom att optimera byggnationen erbjuder Zenergys koncept även möjlighet att öka bo- eller lokalytan med ca 10% jämfört med traditionella lösningar som har samma yttre byggnadsmått.

Zenergys bostadskoncept är konstruerade av bolagets moderna, patenterade och varumärkesskyddade byggelement Zenergy ZIP-Element som kan användas som både vägg-, tak- och golvkonstruktion. ZIP-Elementet ger extremt välisolerade, brandsäkra och mögelresistenta byggnader utan köldbryggor. De tunna väggarna ger även maximal boyta samtidigt som isoleringsvärdet (U-värdet) och därmed uppvärmningskostnaden förblir mycket låg. ZIP-Elementet har brandskyddsklass EI60 (förhindrar brandspridning under 60 minuter). Tack vare ZIP-Elementets sandwich-konstruktion kan våra bostäder produceras samt uppföras både snabbt och effektivt.

Produktionen sker i bolagets fabrik i Skillingaryd som vid fullt utbyggd LEAN-produktion har en möjlig tillverkningskapacitet om >25 000 m2 BOA per år. Produktionen effektiviseras för att möjliggöra lönsamhet även vid en lägre produktionsvolym än tidigare. Det utgör en viktig egenskap att uppnå för att göra bolaget mindre sårbart vid marknadssvängningar och oplanerade förseningar som ibland kan inträffa i kundprojekt.

Zenergy Bostäder och Hotell
Bolaget har utvecklat olika modulära bostadskoncept i modulformat som är anpassade i enlighet med Boverkets byggregler (BBR). Zenergy kan erbjuda bostäder från ett rum om ca 18 m2 till 6 rum om ca 150 m2. Zenergys ZIP-Bostäder möjliggör stor flexibilitet och möjlighet att uppföra betydande bostadsyta på kort tid. Detta innebär att konceptet har potential att bli en viktig del i en tidseffektiv lösning på det omfattande behov av bostäder som råder i Sverige.

Zenergy Skolor och Kontor
Dessa fastighetskoncept är avsedda för uppförandet av kontorsbyggnader, skolbyggnader samt lokaler för specifik verksamhet. Då bolagets ZIP-Element har mycket goda prestanda inom brandsäkerhet, energieffektivitet samt fukt- och mögelresistens har dessa koncept goda möjligheter att nå framgång, inte minst vid byggnationer där tidsfaktorn är extra viktig. Zenergy har t.ex tagit fram anpassningar av plattformen som gör det möjligt att även erbjuda lösningar för vård, matsal, dagrum, aktivitetsrum etc.

Zenergy ZIP-Entreprenadenheter
Detta fastighetskoncept, som i likhet med övriga bygger på bolagets ZIP-Element, började byggas 2009 och utnämndes till Bästa Energibod år 2013 av Hyrex- kedjan, Swedish Rental Association, Sveriges Byggindustrier och Byggnads i Göteborg. ZIP-Byggbodar är en attraktiv lösning för byggbranschen som är både energieffektiv och brandsäker. Zenergy har genom åren levererat över 1 000 energisnåla enheter.

Zenergy ZIP-Element
Zenergys ZIP-Element är grundstommen i samtliga av bolagets fastighetskoncept. Det är ett patenterat, CE-märkt och varumärkesskyddat byggmaterial som består av en isolerande kärna av PIR som är laminerat med högkvalitativa brandskyddsskivor på båda sidor. ZIP-Elementet är i sig ett färdigt tak-, golv- eller väggelement vilket innebär att det går snabbt att uppföra en brandsäker och mögelresistent byggnad utan köldbryggor.

Aktien

Zenergy har handlats på Spotlight Stock Market sedan den 7 december 2015. Handelsbeteckningen för aktien är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589.

Ägarstruktur 2020-12-31

ÄgareInnehav (%)Röster (%)
Hökerum Kapitalförvaltning AB14,6229,18
Stjärnporten AB14,6229,18
Avanza Pension AB6,153,62
Christer Hovdegård5,072,98
Mikhael Jamil Moussan4,912,89
Nordnet Pensionsförsäkring3,341,96
Mattias Ullsten1,460,86
Sebahattin Hocaoglu1,280,76
Movestic Livförsäkring AB0,850,50
Gunvald Berger0,800,47
Övriga (3445 st.)46,2427,21

Kommentarer till den finansiella utvecklingen för Zenergy

Rörelseintäkter
Rörelsens intäkter för fjärde kvartalet 2020 uppgick till 38 873 (3 528) KSEK och ackumulerat för året uppgick det till 45 588 (21 713) KSEK.

Nettoomsättningen för fjärde kvartalet 2020 (exkl. hyresintäkter och övriga rörelseintäkter) i koncernen uppgick till 38 519 (2 758) KSEK. Ackumulerat för året uppgick nettoomsättningen till 43 445 (4 081) KSEK vilket är 39 364 KSEK högre än motsvarande period 2019 vilket är kopplat till att Zenergys två största huvudägare Stjärnporten och Hökerums Bygg försett bolaget med projekt.

Hyresintäkterna i koncernen under fjärde kvartalet 2020 uppgick till 335 (550) KSEK och ackumulerat för året uppgick det till 1 900 (2 010) KSEK. Detta avser främst uthyrning av kontors- och skolmoduler genom Zenergy ZIPRENT AB. Hyresintäkterna 2019 avsåg, förutom uthyrning genom Zenergy ZIPRENT AB, även uthyrning av lägenheter i Illern-fastigheten vilken såldes under 2019.

Övriga rörelseintäkter i koncernen under fjärde kvartalet 2020 uppgick till 18 (220) KSEK och ackumulerat för året uppgick det till 243 (15 622) KSEK. Ackumulerade övriga rörelseintäkter för 2019 består främst av vinst vid avyttring av fastigheten Illern1 om 9 400 KSEK samt erhållet ackord om 6 022 KSEK i samband med rekonstruktionen i Zenergy AB.

I Zenergy AB uppgick rörelsens intäkter under fjärde kvartalet 2020 till 38 649 (2 952) KSEK. Ackumulerade rörelseintäkter för året uppgick till 43 639 (33 508) KSEK. Leverans har under året skett till bland annat den svenska staten, TG11 entreprenad och K-Fastigheter. Projektet som omfattade modula enheter till den svenska staten, samt två villor till TG 11 entreprenad färdigställdes under fjärde kvartalet. Under fjärde kvartalet påbörjades projektet med 48 moduler till Brf Trädgårdstäppan samt en villa till TG11 entreprenad. Dessa projekt var inte färdigställda vid periodens slut. Upparbetade kostnader för detta finns på tillgångssidan i pågående arbeten (Varulager mm) och de inbetalningar som erhållits från kund är skuldfört. Således har dessa projekt inte resultatförts ännu samt att det kvarstår fakturering till kund.

Rörelsens intäkter 2019 bestod av 23 180 KSEK intern fakturering till Zenergy Bostäder Kvarter1 i Skillingaryd AB avseende fastigheten Illern1 samt Zenergy ZIPRENT AB avseende enheter för uthyrning.

Kostnader
Rörelsens kostnader avseende råvaror och förnödenheter samt främmande tjänster i koncernen uppgick under fjärde kvartalet 2020 till -35 829 (-1 325) KSEK. Ackumulerat för året uppgick det till -39 887 (-3 460) KSEK. Täckningsbidraget i koncernen för fjärde kvartalet 2020 uppgick till 3 043 (2 203) KSEK. Ackumulerat för året uppgick det till 5 701 (18 253) KSEK.

Omkostnaderna i koncernen (övriga externa kostnader, personalkostnader samt övriga rörelsekostnader) uppgick under fjärde kvartalet 2020 till -8 656 (-5 762) KSEK. Ackumulerat för året uppgick dessa till -20 596 (-20 034) KSEK, vilket är en ökning med 562 KSEK från föregående år. Större delen utgörs av högre externa kostnader och del av dessa består av kostnader för externa tjänster då antal anställda och personalkostnaderna minskat.

Avskrivningarna för fjärde kvartalet 2020 uppgick till -560 (-620) KSEK och ackumulerat för året uppgick dessa till -2 247 (-2 297) KSEK.

Resultat
Resultat efter finansiella poster i koncernen avseende fjärde kvartalet 2020 uppgick till -6 220 (-4 292) KSEK. Ackumulerat för året uppgick detta till -17 530 (-6 704) KSEK. Resultatet efter finansiella poster har försämrats med 10 826 KSEK vilket förklaras av föregående års intäkter av engångskaraktär om totalt 15 422 KSEK hänförliga till ackordsvinst samt realisationsvinst vid försäljning av fastighet. Eftersom företaget inte arbetar med succesiv vinstavräkning belastas kvartalsresultaten väldigt ojämnt vid projekt som löper över längre tid. Förutom att det direkt påverkar 2020 års resultat negativt för det också med sig att det tär på det egna kapitalet. För att råda bot på detta utreds vilka möjliga förändringar som kan införas framöver.

Balansräkning

Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar i koncernen per 2020-12-31 uppgick till 32 638 (38 513) KSEK. En minskning på 5 875 KSEK vilken främst förklaras av försäljningen av fastigheten Blåsippan samt årets avskrivningar.

Omsättningstillgångar i koncernen per 2020-12-31 uppgick till 56 900 (38 773) KSEK. Varulagret, inklusive pågående arbeten, per 2020-12-31 uppgick till 16 220 (13 276) KSEK där värdeökningen jämfört med föregående år främst utgörs av upparbetade kostnader avseende projektet Brf Trädgårdstäppan och den villan till TG11 entreprenad som vid periodens slut inte var färdigställda. Kundfordringar uppgick till 23 946 (1 411) KSEK och Övriga fordringar uppgick till 2 856 (1 480) KSEK. Likvida medel uppgick per balansdagen till 13 879 (22 606) KSEK.

Skulder och avsättningar
Koncernens skulder och avsättningar per 2020-12-31 uppgick till 57 117 (29 513) KSEK, vilket är
27 604 KSEK högre jämfört med föregående år. De ökade skulderna avser främst inbetalningar från kund för pågående projekt som ej var avslutade vid periodens slut. Leverantörsskulderna per 2020- 12-31 uppgick till 6 084 (2 398) KSEK.

Finansiell ställning
Vid periodens utgång uppgick det egna kapitalet i koncernen till 32 422 (48 185) KSEK.

Det totala kassaflödet i koncernen för fjärde kvartalet 2020 uppgick till -2 409 (-4 731) KSEK och ackumulerat för året -8 727 (21 205) KSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten i koncernen för fjärde kvartalet 2020 uppgick till -2 135 (-3 702) KSEK och ackumulerat för året -10 275 (-21 177) KSEK.

Kassaflödet från investeringsverksamheten i koncernen för fjärde kvartalet 2020 uppgick till -30 (- 846) KSEK och ackumulerat för året 2 618 (23 790) KSEK.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten i koncernen för fjärde kvartalet 2020 uppgick till -245 (-183) KSEK och ackumulerat för året -1 070 (18 592) KSEK.

Likvida medel i koncernen uppgick till 13 879 (22 606) KSEK vid periodens slut. Moderbolaget hade per 2020-12-31 inga krediter hos banker.

FINANSIELLA RAPPORTER

Koncernen

Resultaträkning
KSEK
2020-10-01
-2020-12-31
2019-10-01
-2019-12-31
2020-01-01
-2020-12-31
2019-01-01
-2019-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning38 5192 75843 4454 081
Hyresintäkter3355501 9002 010
Övriga rörelseintäkter1822024315 622

Summa rörelsens intäkter38 8733 52845 58821 713
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter– 15 150-322-13 854-1 375
Främmande tjänster/Legoarbeten– 20 679-1 003-26 033-2 085
Övriga externa kostnader– 5 828-2 163-11 519-8 350
Personalkostnader– 2 794-2 539-9 043-10 608
Övriga rörelsekostnader– 34-1 060-34-1 076

Rörelseresultat före avskrivningar-5 612-3 559-14 894-1 781
Av- och nedskrivningar-560-620-2 247-2 297
Rörelseresultat efter avskrivningar-6 172-4 179-17 530-4 078
Resultat från finansiella poster-48-113-388-2 625
Rörelseresultat efter finansiella poster-6 220-4 292-17 530-6 703
Skatt1 880-241 772-7
Resultat för perioden-4 340-4 316-15 758-6 710

Resultat per aktie före och efter utspädning, kr
-0,02-0,02-0,07-0,03
Eget kapital per aktie, kr0,150,220,150,22
Soliditet36,2%62,0%36,2%62,0%
Antal aktier218 874 088218 874 088218 874 088218 874 088
Antal utestående teckningsoptioner23 187 40823 887 40823 187 40823 887 408

Koncernen

Balansräkning
KSEK
2020-12-312019-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar32 63838 513
Finansiella anläggningstillgångar412
Summa anläggningstillgångar32 63838 925

Omsättningstillgångar
Varulager mm16 22013 276
Kundfordringar23 461 411
Övriga fordringar2 8561 480
Fordringar tecknat men ej inbet AK
Kassa och bank13 87922 606
Summa Tillgångar89 53877 698

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital48 15248 152
Nyemission under registrering
Övrigt tillskjutet kapital142 617142 622
Balanserat resultat inkl periodens resultat-158 348-142 589
Summa Eget kapital32 42248 185

Avsättningar
Övriga avsättningar5 9042 757
Uppskjuten skatt2 184
Summa Avsättningar5 9044 941

Långfristiga skulder
Långfristiga skulder, kreditinstitut10 14411 210
Summa långfristiga skulder10 14411 210

Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder, kreditinstitut1 0651 064
Leverantörsskulder6 0842 398
Övriga kortfristiga skulder33 9209 900
Summa Skulder41 06913 362
Summa Eget kapital och skulder89 53877 698

Moderbolaget

Resultaträkning
KSEK
2020-10-01
-2020-12-31
2019-10-01
-2019-12-31
2020-01-01
-2020-12-31
2019-01-01
-2019-12-31
Rörelsens intäkter
Fakturering38 63128 2743 55727 373
Övriga rörelseintäkter18125826 135
Summa rörelsens intäkter38 6492 95243 63933 508

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter– 15 150-322-13 854-24 228
Främmande tjänster/Legoarbeten-20 779-1 003-26 133-2 085
Övriga externa kostnader-6 200-2 315-12 898-8 718
Personalkostnader-2 794-2 539-9 043-10 608
Övriga rörelsekostnader-1-1060-1-1 106
Rörelseresultat före avskrivningar-6 276-4 287-18 290-13 237

Av- och nedskrivningar-211-285-913-1 105
Rörelseresultat efter avskrivningar-6 487-4 287 -19 203-14 342
Resultat från finansiella poster194926141 348

Rörelseresultat efter finansiella poster
-6 293-4 480-18 589-15 690

Bokslutsdispositioner7959 0117959 011
Resultat för perioden-5 4994 531-17 794-6 679
Resultat per aktie före och efter utspädning, kr-0,030,02-0,08-0,03
Eget kapital per aktie0,140,220,140,22
Soliditet39,9%76,9%39,8%76,9%
Antal aktier218 874 088218 874 088218 874 088218 874 088
Antal utestående teckningsoptioner23 187 40823 887 40823 187 40823 887 408