MEDDELANDE TILL INVESTERARE
22 februari, 2021

Delårsråpport Zenergy AB (publ) januari – september 2020


Koncernen, belopp i KSEK

Q3 2020

Q3 2019

Jan-sept 2020

Jan-sept 2019

2019
Rörelsens intäkter
32131270467121818521713
Resultat för perioden-37364345-11418-2394-6710
Balansomslutning9872784429952728442977698
Soliditet38,4%62,1%38,4%62,1%62,0%
Likvida medel1628827337162882733722606
Resultat per aktie, kr-0,020,02-0,05-0,01-0,03

Väsentliga händelser under det andra kvartalet

Zenergy tecknar entreprenadkontrakt med Gotlandskronan H4 AB värt ca 13MSEK
Den 17 augusti meddelade Zenergy att bolaget tecknat ett entreprenadkontrakt med Gotlandskronan H4 AB, där Stjärnporten AB är delägare, om uppförande av 16 bostäder i Visby Kommun, värt ca 13 MSEK. Byggstarten planeras till Q2 2021.

Urban Stenevi utsedd till ny VD för Zenergy
Den 18 augusti meddelades att Urban Stenevi utsetts till ny VD för Zenergy och dess dotterbolag. Johan Olofsson lämnar därmed uppdraget som VD och kommer fortsatt vara anställd i Zenergy med fokus på affärsutveckling. Urban Stenevi tillträdde sitt uppdrag som VD den 19 augusti 2020.

Zenergy tecknar leveransavtal värt ca 23 MSEK med Stjärnhöken Holding AB
Den 2 september meddelade Zenergy att det avtal som bolaget tecknat med Stjärnhöken Holding AB om uppförandet av 12 bostäder i Nacka till ett värde av ca 23 MSEK nu vunnit laga kraft i bygglovet efter att avtal skrivits om leverans av projektet. Projektet har sedan tidigare erhållit bygglov för två huskroppar i två plan om sex bostäder vardera som inväntade processen med vissa mindre yttre kompletteringar som nu är klart. Planerad produktionsstart är Q3 2020 och önskvärd inflyttning under Q1 2021.

Väsentliga händelser under det andra kvartalet

Defigo AB avropar ytterligare 3 villor av Zenergy till ett värde om ca 4,5 MSEK
Den 22 oktober meddelade Zenergy att Defigo AB, genom TG Entreprenad AB, avropat ytterligare tre villor av Zenergy till ett värde om ca 4,5 MSEK. Försäljningen sker inom ramen för ett samarbetsavtal om mindre och mellanstora standardiserade villor som parterna ingick i november 2019. Det aktuella området i Trosa kommun har totalt 10 tomter i pågående försäljning och ytterligare 4 villor väntas avropas innan området är slutsålt.

Bygglov erhållet för tidigare kommunicerat avtal med Stjärnhöken
Den 11 november meddelade Zenergy att bygglov har erhållits i det avtal som bolaget tidigare tecknat med Stjärnhöken Holding AB. Avtalet omfattar uppförandet av 17 bostäder i Mörtnäs, Värmdö kommun, och uppgår till ett värde om ca 30 MSEK. I och med att bygglovet blivit beviljat har parterna skrivit ett bindande avtal för produktion och uppförande av bostäderna med start under Q1 2021.

VD-kommentar till tredje kvartalet 2020

Ett kvartal går fort, inte minst när man är ny i sin roll. Mängder av ny information och kunskaper skall tas in och omvandlas till något som skapar positiva resultat för Zenergy. Det skall erkännas att jag är långt ifrån fullärd ännu, men jag har fått en god förståelse för vad och hur vi gör och i många fall varför. Utifrån dessa insikter arbetar jag med att skapa vår nya organisation som på ett effektivt och kvalificerat arbetssätt skall ta bolaget på en mer framgångsrik resa!

Urban Stenevi
VD Zenergy AB

Perioden innehöll dessvärre ett negativt inslag i och med att Spotlights disciplinnämnd tilldömer oss en allvarlig erinran och ett vite för överträdelse av noteringsavtalet. Händelsen som beslutet avser ligger långt tillbaka i tiden då en annan styrelse och ledning var verksam i bolaget. Vi beklagar beslutet men har numera förändrade rutiner och processer för att undvika att liknande händelser sker igen.

Projektet på Gotland, där vi har uppfört modulära enheter åt svenska staten, blev dessvärre inte slutbesiktigat under perioden varför vi inte kunnat intäktsföra det under det tredje kvartalet. Det hade givetvis varit trevligare att kunna ta med denna intäkt i våra siffror för kvartalet, men det är bara att inse fakta och förhålla sig till det. Det viktigaste är dock att fastigheten blev bra till slut, och beställaren har nu påbörjat inflyttning och nyttjande av densamma. Efter att slutsammanställning med kund är avklarad kommer vi att utvärdera projektet internt och ta till oss erfarenheter inför eventuella framtida projekt av liknande sort.

Perioden innehöll dessvärre ett negativt inslag i och med att Spotlights disciplinnämnd tilldömer oss en allvarlig erinran och ett vite för överträdelse av noteringsavtalet. Händelsen som beslutet avser ligger långt tillbaka i tiden då en annan styrelse och ledning var verksam i bolaget. Vi beklagar beslutet men har numera förändrade rutiner och processer för att undvika att liknande händelser sker igen.

Projektet på Gotland, där vi har uppfört modulära enheter åt svenska staten, blev dessvärre inte slutbesiktigat under perioden varför vi inte kunnat intäktsföra det under det tredje kvartalet. Det hade givetvis varit trevligare att kunna ta med denna intäkt i våra siffror för kvartalet, men det är bara att inse fakta och förhålla sig till det. Det viktigaste är dock att fastigheten blev bra till slut, och beställaren har nu påbörjat inflyttning och nyttjande av densamma. Efter att slutsammanställning med kund är avklarad kommer vi att utvärdera projektet internt och ta till oss erfarenheter inför eventuella framtida projekt av liknande sort.

Urban Stenevi, VD Zenergy AB (publ)

Zenergys vision

Zenergys vision är att skapa smarta, energieffektiva och hållbara bostäder som går snabbt att producera och som håller hög kvalitet. Byggnaderna erbjuder olika fasadgestaltning och effektiv inredning. Tillsammans med arkitekter, byggnadsingenjörer samt fastighetsutvecklare har vi tagit fram attraktiva boendekoncept i modulär arkitektur som på allvar utmanar det traditionella bostadsbyggandet. Zenergys produkter fungerar utmärkt som både permanenta och tillfälliga bostäder men är även lämpliga som kontor, skolor, äldreboenden entreprenadenheter etc.

Affärsmodell och fastighetskoncept

Vi ligger med andra ord helt rätt i tiden med vårt koncept som vi kallar modulär arkitektur.

Inom Zenergy arbetar vi med fyra (4) parallella affärsområden som alla använder sig av bolagets patenterade ZIP-Element. Zenergy ZIP-Bostäder är fullt tillgänglighetsanpassade enligt BBR-krav. Enheterna byggs i varierande storlekar beroende på behov och är stapelbara i flera våningar. Bolaget har en ambition att så långt det är möjligt arbeta med bl.a. Svanen-märkta material och produkter. Som ett led i det pågående arbetet med att öka standardiseringen inom bolagets koncept utvecklas två typhus som baseras på endast två olika plattformar med samma bredd. De kan även med fördel kombineras med varandra. Genom att optimera byggnationen erbjuder Zenergys koncept även möjlighet att öka bo- eller lokalytan med ca 10% jämfört med traditionella lösningar som har samma yttre byggnadsmått.

Zenergys bostadskoncept är konstruerade av bolagets moderna, patenterade och varumärkesskyddade byggelement Zenergy ZIP-Element som kan användas som både vägg-, tak- och golvkonstruktion. ZIP-Elementet ger extremt välisolerade, brandsäkra och mögelresistenta byggnader utan köldbryggor. De tunna väggarna ger även maximal boyta samtidigt som isoleringsvärdet (U-värdet) och därmed uppvärmningskostnaden förblir mycket låg. ZIP-Elementet har brandskyddsklass EI60 (förhindrar brandspridning under 60 minuter). Tack vare ZIP-Elementets sandwich-konstruktion kan våra bostäder produceras samt uppföras både snabbt och effektivt.

Produktionen sker i bolagets fabrik i Skillingaryd som vid fullt utbyggd LEAN-produktion har en möjlig tillverkningskapacitet om >25 000 m2 BOA per år. Produktionen effektiviseras för att möjliggöra lönsamhet även vid en lägre produktionsvolym än tidigare. Det utgör en viktig egenskap att uppnå för att göra bolaget mindre sårbart vid marknadssvängningar och oplanerade förseningar som ibland kan inträffa i kundprojekt.

Zenergy Bostäder och Hotell
Bolaget har utvecklat olika modulära bostadskoncept i modulformat som är anpassade i enlighet med Boverkets byggregler (BBR). Zenergy kan erbjuda bostäder från ett rum om ca 18 m2 till 6 rum om ca 150 m2. Zenergys ZIP-Bostäder möjliggör stor flexibilitet och möjlighet att uppföra betydande bostadsyta på kort tid. Detta innebär att konceptet har potential att bli en viktig del i en tidseffektiv lösning på det omfattande behov av bostäder som råder i Sverige.

Zenergy Skolor och Kontor
Dessa fastighetskoncept är avsedda för uppförandet av kontorsbyggnader, skolbyggnader samt lokaler för specifik verksamhet. Då bolagets ZIP-Element har mycket goda prestanda inom brandsäkerhet, energieffektivitet samt fukt- och mögelresistens har dessa koncept goda möjligheter att nå framgång, inte minst vid byggnationer där tidsfaktorn är extra viktig. Zenergy har t.ex. tagit fram anpassningar av plattformen som gör det möjligt att även erbjuda lösningar för vård, matsal, dagrum, aktivitetsrum etc.

Zenergy ZIP-Entreprenadenheter
Detta fastighetskoncept, som i likhet med övriga bygger på bolagets ZIP-Element, började byggas 2009 och utnämndes till Bästa Energibod år 2013 av Hyrex- kedjan, Swedish Rental Association, Sveriges Byggindustrier och Byggnads i Göteborg. ZIP-Byggbodar är en attraktiv lösning för byggbranschen som är både energieffektiv och brandsäker. Zenergy har genom åren levererat över 1 000 energisnåla enheter.

Zenergy ZIP-Element
Zenergys ZIP-Element är grundstommen i samtliga av bolagets fastighetskoncept. Det är ett patenterat, CE-märkt och varumärkesskyddat byggmaterial som består av en isolerande kärna av PIR som är laminerat med högkvalitativa brandskyddsskivor på båda sidor. ZIP-Elementet är i sig ett färdigt tak-, golv- eller väggelement vilket innebär att det går snabbt att uppföra en brandsäker och mögelresistent byggnad utan köldbryggor.

Aktien

Zenergy har handlats på Spotlight Stock Market sedan den 7 december 2015. Handelsbeteckningen för aktien är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589.

Ägarstruktur 2020-09-30

ÄgareInnehav (%)Röster (%)
Hökerum Kapitalförvaltning AB14,6229,18
Stjärnporten AB14,6229,18
Avanza Pension AB6,153,62
Christer Hovdegård5,072,98
Mikhael Jamil Moussan4,912,89
Nordnet Pensionsförsäkring3,181,87
Sebahattin Hocaoglu1,490,88
Mattias Ullsten1,460,86
Movestic Livförsäkring AB0,850,50
Gunvald Berger0,800,47
Övriga (3445 st.)46,8527,57

Kommentarer till den finansiella utvecklingen för Zenergy

Rörelseintäkter
Rörelsens intäkter för tredje kvartalet 2020 uppgick till 3 213 (12 704) KSEK och ackumulerat för året uppgick det till 6 712 (18 185) KSEK.

Nettoomsättningen för tredje kvartalet 2020 (exkl. hyresintäkter och övriga rörelseintäkter) i koncernen uppgick till 2 697 (1 213) KSEK. Ackumulerat för året uppgick det till 4 699 (1 323) KSEK vilket är 3 376 KSEK högre än motsvarande period 2019.

Hyresintäkterna i koncernen under tredje kvartalet 2020 uppgick till 449 (231) KSEK och ackumulerat för året uppgick det till 1 564 (1 460) KSEK. Detta avser främst uthyrning av kontors- och skolmoduler genom Zenergy ZIPRENT AB. För hela 2019 uppgick till dessa till 2 010 KSEK. Det avsåg, förutom uthyrning genom Zenergy ZIPRENT AB, även uthyrning av lägenheter i Illern-fastigheten.

Övriga rörelseintäkter i koncernen under tredje kvartalet 2020 uppgick till 67 (11 260) KSEK och ackumulerat för året uppgick det till 449 (15 402) KSEK. Ackumulerade övriga rörelseintäkter för 2019 uppgick till 15 622 KSEK, vilket främst består av vinst vid avyttring av fastigheten Illern1 om 9 400 KSEK samt erhållet ackord om 6 022 KSEK i samband med rekonstruktionen i Zenergy AB.

I Zenergy AB uppgick rörelsens intäkter under tredje kvartalet 2020 till 2 764 (6 294) KSEK. Ackumulerade rörelseintäkter för året uppgick till 4 987 (30 556) KSEK. Leverans har under året skett till bland annat K-Fastigheter vilket avser en större andel av rörelsens intäkter. Under 2020 har bolaget tillverkat samt levererat delar av ett projekt som omfattar modulära enheter till den svenska staten Detta projekt var inte färdigställt vid periodens slut. Upparbetade kostnader för detta finns på tillgångssidan i pågående arbeten (Varulager mm) och de inbetalningar som erhållits från kund är skuldfört. Således har detta projekt inte resultatförts ännu samt att det kvarstår fakturering till kund. Ackumulerat för hela 2019 uppgick rörelsens intäkter till 33 508 KSEK. Av det ackumulerade värdet 2019 består 23 180 KSEK intern fakturering till Zenergy Bostäder Kvarter1 i Skillingaryd AB avseende fastigheten Illern1 samt Zenergy ZIPRENT AB avseende enheter för uthyrning.

Kostnader
Rörelsens kostnader avseende råvaror och förnödenheter samt främmande tjänster i koncernen uppgick under tredje kvartalet 2020 till -2 672 (-3 094) KSEK. Ackumulerat för året uppgick det till -4 058 (-2 135) KSEK. Täckningsbidraget i koncernen för tredje kvartalet 2020 uppgick till 541 (9 610) KSEK. Ackumulerat för året uppgick det till 2 654 (16 050) KSEK.

Omkostnaderna i koncernen (övriga externa kostnader, personalkostnader samt övriga rörelsekostnader) uppgick under tredje kvartalet 2020 till -3 572 (-4 302) KSEK. Ackumulerat för året uppgick dessa till -11 936 (-14 272) KSEK, vilket är en minskning med 2 336 KSEK från föregående år. Större delen utgörs av lägre personalkostnader och dessa har minskat med 1 821 KSEK. Övriga externa kostnader har minskat med 496 KSEK jämfört med motsvarande period föregående år.

Avskrivningarna för tredje kvartalet 2020 uppgick till -539 (-568) KSEK och ackumulerat för året uppgick dessa till -1 688 (-1 677) KSEK.

Resultat
Resultat efter finansiella poster i koncernen avseende tredje kvartalet 2020 uppgick till -3 693 (4 298) KSEK. Ackumulerat för året uppgick det till -11 312 (-2 411) KSEK. Resultatet har således försämrats med 8 901 KSEK. Ackumulerat för 2019 uppgick resultat efter finansiella poster till -6 703 KSEK.

Balansräkning

Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar i koncernen per 2020-09-30 uppgick till 33 185 (38 292) KSEK. En minskning på 5 107 KSEK.

Omsättningstillgångar i koncernen per 2020-09-30 uppgick till 62 164 (45 713) KSEK. Varulagret, inklusive pågående arbeten, per 2020-09-30 uppgick till 38 741 (12 306) KSEK där värdeökningen jämfört med föregående år främst utgörs av upparbetade kostnader avseende det projekt till svenska staten som vid periodens slut inte var färdigställt. Kundfordringar uppgick till 5 489 (3 679) KSEK och Övriga fordringar uppgick till 1 646 (2 391) KSEK. Likvida medel uppgick per balansdagen till 16 288 (27 337) KSEK.

Skulder
Koncernens skulder per 2020-09-30 uppgick till 54 186 (27 109) KSEK, vilket är 27 077 KSEK högre jämfört med föregående år. De ökade skulderna avser främst inbetalningar från kund för pågående projekt som ej var avslutat vid periodens slut. Leverantörsskulderna per 2020-09-30 uppgick till 5 083 (2 544) KSEK.

Finansiell ställning
Vid periodens utgång uppgick det egna kapitalet i koncernen till 36 742 (52 418) KSEK.

Det totala kassaflödet för tredje kvartalet 2020 uppgick till -2 161 (2 501) KSEK och ackumulerat för året -6 318 (25 936) KSEK. Ackumulerat för 2019 var motsvarande värde 21 205 KSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten i koncernen för tredje kvartalet 2020 uppgick till -1 874 (-16 862) KSEK och ackumulerat för året -8 141 (-17 474) KSEK. Ackumulerat för 2019 var motsvarande värde -21 177 KSEK.

Kassaflödet från investeringsverksamheten i koncernen för tredje kvartalet 2020 uppgick till 0 (26 137) KSEK och ackumulerat för året 2 648 (24 636) KSEK. Ackumulerat för 2019 var motsvarande värde 23 790 KSEK.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten i koncernen för tredje kvartalet 2020 uppgick till -287 (-6 774) KSEK och ackumulerat för året -825 (18 774) KSEK. Ackumulerat för 2019 var motsvarande värde 18 592 KSEK.

Likvida medel i koncernen uppgick till 16 288 (27 337) KSEK vid periodens slut. Moderbolaget hade per 2020-09-30 inga krediter hos banker.