Anmälningsblankett till årstämma i Zenergy AB

 

Aktieägarna i Zenergy AB (publ), org. nr 556796-2260, kallas till årsstämma onsdag den 10 juni 2020 kl. 14:00 på Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3 i Jönköping. Inregistrering till stämman börjar kl. 13.00.

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdag den 3 juni 2020, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget till handa senast fredag den 5 juni 2020.

Notera att anmälan om aktieägares deltagande vid bolagsstämman måste ske – på det sätt som föreskrivs i kallelsen – även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt genom ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till bolagsstämman. 

 

Läs Kallelse till årsstämma: Här

Ladda ned fullmaktsformulär: Här

 

Anmälningsblankett

Jag är aktieägare i Zenergy *